Jak przygotować pliki?

Zasady przygotowania plików PDF do naświetlania w systemie CTP naszej drukarni

 1. Pliki powinny być dostarczone w formacie PDF w wersji 1.4 lub wyższej.
 2. Pliki powinny być kompozytowe, nieseparowane.
 3. Praca powinna być przygotowana w kolorach z zestawu CMYK i palety Pantone. Zadany musi być profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004". W pracy nie mogą występować elementy RGB. Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
 4. Zamówienie musi być zgodne z kolorami umieszczonymi w plikach. Używanie kolorów dodatkowych (spot), np. standardu Pantone powinno być wyraźnie zaznaczone w zleceniu. Praca, która ma być drukowana w tych kolorach powinna mieć dodatkowe kolory przygotowane jako „Spot Color”. Wszystkie elementy „Spot Color” dotyczące danego koloru „Pantone” muszą mieć tę samą nazwę.
 5. Do prac czarno-białych używać samego koloru czarnego (K) z CMYK, a nie koloru czarego złożonego z calego CMYK.
 6. Czarny tekst powinien składać się tylko z samej czerni (CYAN: 0%, MAGENTA: 0%, YELLOW: 0%, BLACK: 100%, ).
 7. Sposób nadrukowania koloru czarnego (black overprint) powinien być określony w zamówieniu i uwzględniony w przygotowanych plikach. Szczególnie teksty czarne powinny być nadrukowane (a nie wycięte, wypalone).
 8. Wielkość trim box’u musi być zgodna z formatem netto strony. Sposób jego umieszczenia musi być jednakowy dla całej publikacji.
 9. Jeżeli w pracy ma znajdować się także lakier, tłoczenie czy też wykrojnik, należy dla każdej tej opcji utworzyć oddzielny kolor dodatkowy z wypełnieniem 100% z nazwą np "wykrojnik", "lakier" lub z nazwą koloru nieużywanego w pracy (np Pantone). Nalezy również dokładnie to opisać. Wykrojnik, tłoczenie powinny być dostarczone także w osobnych plikach i zdefiniowane jako grafika wektorowa. W przypadku wykrojnika linie cięcia oznaczamy na zielono, linie bigu na czerwono.
 10. Wszystkie pliki muszą być w skali 1:1. Niemożliwe jest skalowanie przez nas plików.
 11. Spady w pracy powinny wynosić po 3 mm z każdej strony (w katalogach i teczkach po 5 mm).
 12. Minimalna rozdzielczość powinna wynosić 350 dpi.
 13. Projekt musi być wyśrodkowany na stronie.
 14. Linie cięcia w pracy muszą znajdować się za obszarem brutto
 15. Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe.
 16. Orientacja pracy musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza (dla pracy poziomej arkusz powinien być poziomy).
 17. Linie drukowane z więcej niż jednej barwy podstawowej lub w kontrze nie powinny mieć grubości mniejszej niż 1 pkt.
 18. Najcieńsza linia jednobarwna nie może być mniejsza 0,2 pkt.
 19. Stopień pisma w tekstach drukowanych z więcej niż jednej barwy lub w kontrze nie powinien być mniejszy niż 8 pkt. dla krojów jednoelementowych i 10 pkt. dla krojów dwuelementowych.
 20. Ramki oraz inne cienkie elementy graficzne w kolorze czarnym powinny być drukowane z opcją nadruku (overprint).
 21. Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia lub bigu.
 22. Pliki PDF powinny zawierać wszystkie fonty, najlepiej postscriptowe (embeded).
 23. W nazwach plików nie powinno się używać polskich znaków diaktrycznych.
 24. W pliku powinny również występować puste strony, jeżeli takie występuję w pracy.
 25. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby wszystkie pliki dostarczone do produkcji były zawsze wygenerowane w ten sam sposób, na stronach o jednakowych wymiarach w całej publikacji. W przypadku prac wielostronicowych preferowany jest jeden plik z użytkami ułożonymi w kolejności, w której mają się znaleźć w gotowej publikacji „strona za stroną”. W osobnym pliku należy umieścić m.in. okładkę.
 26. Dostarczone pliki powinny być już po ostatecznych korektach tekstowych.
 27. Za termin dostarczenia materiałów uważa się pliki ostateczne, nie wymagające jakichkolwiek korekt. Wszelkie zmiany dokonywane po wykonaniu wydruków impozycyjnych spowodują opóźnienie druku, za które drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
 28. Do miejsc, których kolorystykę klient uznał za ważną i konieczną do odwzorowania w największym stopniu, należy dostarczyć wydruk kolorowy (proof cyfrowy). Proofy powinny być certyfikowane. Drukarnia może wykonać proofy i ich certyfikację we własnym zakresie. Na wszystkich proofach dostarczanych do Drukarni powinien się znajdować pasek kontrolny umożliwiający kontrolę i certyfikację. Zalecany jest pasek Ugra/FOGRA MediaWedge V. 2.0a.
 29. Druki uszlachetniane lakierami UV lub foliowane mogą zmieniać swoją barwę w stosunku do odbitek kontraktowych.
 30. Druki z wcześniejszych edycji nie stanowią odbitki kontraktowej, a mogą jedynie stanowić odniesienie dla drukarza.
 31. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji o sposobie przygotowania materiałów i procesie drukowania, odmiennego ułożenia danego użytku na arkuszu oraz różnic wynikających ze zmiany barwy papieru i farb drukarskich w czasie.
 32. Maksymalna wartość nafarbienia nie powinna być wyższa niż 300% dla druku na papierach powlekanych i 270% dla druku na papierach niepowlekanych.
 33. Drukarnia weryfikuje ogólną poprawność przekazanych plików – nie sprawdza ich szczegółowo i nie gwarantuje, że wszystkie błędy i niezgodności zostaną wykryte. Pliki nie są weryfikowane pod względem merytorycznym. Za dostarczone pliki odpowiada osoba, który zaprojektowała daną pracę i przekazała pliki do druku.

Poniżej przedstawiono poszczególne rozmiary na przykładzie formatu A4.

przygotowanie pliku

Drukarnia Mirotki nie ponosi odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw.

Pliki będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 29 (ISO 12647-2):2004".

Różnice kolorystyczne

Różnice kolorystyczne między wydrukiem, a tym co widać na monitorze komputera wynikają ze zdolności odwzorowania kolorów na danym urządzeniu cyfrowym. Dla każdego jest ona inna. Maszyny drukujące czy drukarki ze względów technologicznych nie są w stanie oddać identycznych barw jak te widziane na większości monitorów.